Zix.vn - Học online chất lượng cao

Trang học online chất lượng cao của học sinh Việt Nam.

Chọn diễn đàn thảo luận

  1. Vật lí 11
  2. Vật lí 12
  3. Vật lí 10
Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam nhằm mục đích gì?
A. Bù vào thiệt hại trong lần khai thác thứ nhất.
B. Để bù đắp thiệt hại do chiến tranh thế giới thứ nhất gây ra.
C. Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam.
D. Để độc chiếm thị trường Việt Nam.
Phương pháp:sgk trang 76.
Cách giải:
Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam nhằm mục đích Để bù đắp thiệt hại do chiến tranh thế giới thứ nhất gây ra.
Đáp án B.
 
Tổ chức cách mạng yêu nước nào đi theo khuynh hướng dân chủ tư sản?

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Tổ chức cách mạng yêu nước nào đi theo khuynh hướng dân chủ tư sản?
A. Việt Nam Quốc dân Đảng
B. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên
C. Đông Dương cộng sản đảng.
D. Công hội đỏ
Phương pháp:sgk Lịch sử 12, trang 85.
Cách giải
Tổ chức cách mạng yêu nước đi theo khuynh hướng dân chủ tư sản là Việt Nam Quốc dân Đảng
Đáp án A.
 
Thực dân Anh thực hiện “Phương án Maobáttơn” chia Ấn Độ thành hai...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Thực dân Anh thực hiện “Phương án Maobáttơn” chia Ấn Độ thành hai quốc gia dựa trên cơ sở nào?
A. Sự chênh lệch về trình độ phát triển.
B. Ý thức hệ chính trị.
C. Sự khác biệt về tôn giáo.
D. Phân biệt chủng tộc.
Phương pháp:sgk Lịch sử 12, trang 33.
Cách giải:
Thực dân Anh thực hiện “Phương án Maobáttơn” chia Ấn Độ thành hai quốc gia dựa trên cơ sở Sự khác biệt về tôn giáo.
Đáp án C.
 
Đặc điểm nổi bật của cuộc đấu tranh giành và bảo vệ độc lập của...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Đặc điểm nổi bật của cuộc đấu tranh giành và bảo vệ độc lập của nhân dân Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai là
A. chống lại chế độ độc tài Batixta.
B. chống lại chế độ độc tài thân Mĩ.
C. chống lại chế độ thực dân Tây Ban Nha.
D. chống lại chế độ thực dân Bồ Đào Nha.
Phương pháp:sgk 12 trang 38,39
Cách giải:
Đặc điểm nổi bật của cuộc đấu tranh giành và bảo vệ độc lập của nhân dân Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai là chống lại chế độ độc tài thân Mĩ.
Đáp án B.
 
Tháng 8-1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Tháng 8-1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập là biểu hiện rõ nét của xu thế nào?
A. Toàn cầu hóa.
B. Liên kết khu vực.
C. Hòa hoãn Đông Tây.
D. Đa cực, nhiều trung tâm.
Phương pháp: sgk 12 trang 80 .
Cách giải:
Tháng 8-1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập là biểu hiện rõ nét của xu thế Liên kết khu vực.
Đáp án B.
 
Mục tiêu đường lối cải cách mở cửa của Trung Quốc từ năm 1978 là

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Mục tiêu đường lối cải cách mở cửa của Trung Quốc từ năm 1978 là
A. biến Trung Quốc thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ, văn minh.
B. biến Trung Quốc thành quốc gia có tiềm lực quân sự hàng đầu thế giới.
C. biến Trung Quốc thành cường quốc kinh tế và quân sự.
D. biến Trung Quốc thành “con rồng” kinh tế tại châu Á.
Phương pháp:Sgk 12 trang 23
Cách giải:
Mục tiêu đường lối cải cách mở cửa của Trung Quốc từ năm 1978 là biến Trung Quốc thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ, văn minh.
Đáp án A.
 
Bốn tỉnh giành chính quyền sớm nhất trong Cách mạng tháng Tám năm...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Bốn tỉnh giành chính quyền sớm nhất trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là
A. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam.
B. Thái Nguyên, Hà Nội, Huế, Sài Gòn.
C. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nội, Huế.
D. Cao Bằng, Bắc Cạn, Hải Dương, Hà Tĩnh.
Phương pháp:sgk 12 trang 116
Cách giải:
Bốn tỉnh giành chính quyền sớm nhất trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam.
Đáp án A.
 
Một trong những chủ trương sáng tạo của Hội nghị lần thứ 8 Ban...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Một trong những chủ trương sáng tạo của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5-1941) là gì?
A. Chuẩn bị khởi nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của toàn Đảng, toàn dân.
B. Giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước.
C. Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất.
D. Phát động Cao trào kháng Nhật cứu nước để làm tiền đề cho cuộc tổng khởi nghĩa.
Phương pháp:phân tích
Cách giải:
Một trong những chủ trương sáng tạo của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5-1941) là Giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước.
Đáp án B.
 
Tính chất của cách mạng tháng Tám là

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Tính chất của cách mạng tháng Tám là
A. cách mạng vô sản.
B. cách mạng tư sản.
C. cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
D. cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân
Phương pháp:phân tích loại trừ
Cách giải:
Tính chất của cách mạng tháng Tám là cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân
Đáp án D.
 
Tháng 11-1939, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản...

The Collectors

Moderator
Moderator
Câu hỏi: Tháng 11-1939, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại địa điểm
A. Bà Điểm.
B. Pác Bó.
C. Quảng Châu.
D. Hương Cảng.
Phương pháp:sgk Lịch sử 12, trang 104.
Cách giải:
Tháng 11-1939, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại địa điểm xã Bà Điểm.
Đáp án A.
 

Quảng cáo

Top