Recent Content by khanhkhanh

  1. K

    vật lý 12, sóng ánh sáng

    Trong thí nghiệm I-âng với ánh sáng đơn sắc khoảng vân giao thoa là 0,5mm. Tại hai điểm M, N trên màn cách nhau 18,2 mm trong đó tại M là vị trí vân sáng còn tại N không phải là vân sáng cũng không phải vân tối, Số vân trên đoạn MN là A. 40 B. 37 C. 41 D. 15
Top