Recent Content by jhsloc3012

  1. J

    mạch trên tương đương với [ (C1ntC2) // (C3ntC4) ] nt C5 có đúng ko nhỉ ? :D ––> đúng đấy...

    Mạch trên tương đương với [ (C1ntC2) // (C3ntC4) ] nt C5 có đúng ko nhỉ ? :D ––> đúng đấy bạn. ___C1___A___C2___ |___C3___B___C4__| |__+ U -_______C5_| Gọi điểm nối giữa C1 và C3 là M thì: UAB = VA –VB = –(VM – VA) + VM – VB = UMB – UMA = U3 – U1...
Top